Fundacje i Stowarzyszenia – „Rajd Koguta”


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” działa nieprzerwanie od 20 lat na terenie powiatu oławskiego i okolic. Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością układu nerwowego – zrzeszamy ponad 250 podopiecznych. Mamy nowoczesne sale, sprzęt oraz wykwalifikowaną i życzliwą kadrę terapeutyczną. Stosujemy najnowsze metody rehabilitacji ruchowej, prowadzimy terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychoterapię, terapię ręki, hipoterapię, relaksacyjną w Sali Doświadczania Świata, rehabilitację w wodzie metodą Hallwicka i zajęcia w ramach drużyny harcerskiej . Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.Mamy stabilną sytuację prawną – osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jesteśmy aktywni – robimy wszystko, aby zapewnić naszym Podopiecznym rehabilitację ruchową i potrzebną im terapię organizując zbiórki publiczne, imprezy charytatywne, promując akcję 1 %, składając wnioski do funduszy oraz instytucji publicznych i prywatnych. My rodzice jesteśmy zwyczajni, ale Nasze Dzieci są nadzwyczajne. Mamy marzenia i ambitne plany na przyszłość – chcemy utworzyć Centrum „Tęczy”, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej.

Nr konta: BS OŁAWA 45 9585 0007 0010 0008 4404 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Fundacja „Krok po kroku”

Fundacja Krok Po Kroku powstała w 2011 roku. Od tego czasu wspiera rozwój i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. W tym celu w Fundacji funkcjonuje jedyna w powiecie oławskim świetlica dla niepełnosprawnych osób dorosłych, gdzie pod opieką dwóch opiekunów podopieczni zdobywają nowe umiejętności. Dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju a dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim prowadzimy grupowe zajęcia rewalidacyjne. Obie formy realizujemy w ramach Ośrodka Rewalidacyjnego. Ponad to w ramach dotacji realizujemy projekty, w których uczestnicy otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci konsultacji u lek. Psychiatry i u psychologa oraz rehabilitację i terapię. W 2017 r. Fundacja od gminy Oława otrzymała ziemię, pod budowę pierwszej w Polsce wioski integracyjnej. Wioska będzie powstawała przez 5 lat. W tym czasie wybudowane zostaną budynki usługowe i mieszkalne. Infrastruktura zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby osoby te mogły realizować swoje zainteresowania, uczyć się, mieszkać, pracować i korzystać z rehabilitacji i terapii. Część mieszkalna będzie zaprojektowana z myślą o rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Fundacja będzie na każdym etapie opiekować się i wspierać rodziny i osoby samotnie opiekujące się niepełnosprawnymi. Fundacja również zapewni opiekę dzieciom i niepełnosprawnym dorosłym, którzy zostali osieroceni. Budowa wioski będzie ogromnym wysiłkiem finansowym. Fundacja przystąpi do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i dotacji krajowych. Jednak wysokość wkładu finansowego Fundacji to ponad 10% wartości inwestycji. Dlatego każda pomoc finansowa jest bardzo istotna. Dziękujemy za chwilę uwagi i zapraszamy po szczegóły na naszą stronę internetową www.fundacjakrokpokroku.org.pl

Nr konta: BS w Oławie: 37 9585 0007 0010 0022 0220 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Fundacja „Pomaluj mi świat”

Fundacja „Pomaluj mi świat” wspiera i promuje różne dziedziny twórczości plastycznej i rzemiosła. Pomaga dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczo-oświatowym. Organizuje zajęcia terapeutyczne oraz podejmuje działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Nr konta: BS Oława 02 9585 0007 0010 0019 8756 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Stowarzyszenie „Uśmiech za uśmiech”

Stowarzyszenie „Uśmiech za uśmiech” ma na celu podtrzymywanie i i upowszechnianie tradycji narodowych. Działa na rzecz integracji europejskiej i rozwijania konaków między społeczeństwami przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskości i budowaniu świadomości narodowej. Upowszechnia znajomość praw obywatelskich i człowieka.

Nr konta: 68 9585 0007 0010 0019 0088 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka nadziei”

Celem Stowarzyszenia jest pomoc uczniom oraz wsparcie dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie. Dąży do stworzenia odpowiednich warunków nauczania, wyrównywania szans edukacyjnych oraz tak ważnej rehabilitacji uczniów. Nadrzędnym celem jest ułatwienie dostępu do właściwej rehabilitacji wszystkim podopiecznym Stowarzyszenia

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Oławie 29 9585 0007 0010 0019 9090 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Dom Dziecka w Oławie

Celem Domu Dziecka w Oławie jest zapewnienie swoim podopiecznym całodobowej opieki i wychowania oraz dbanie o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych i społecznych. Poza głównym celem oławski Dom Dziecka stara się organizować wyjazdy wakacyjne dla swoich wychowanków oraz różnego rodzaju imprezy edukacyjno-sportowe.

Nr konta: 19 9585 0007 0010 0017 8158 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Parafialny Zespół Charytatywny w Marcinkowicach

Parafialny Zespół Charytatywny stawia na promocję człowieka. Zajmuje się propagowaniem pracy charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących. Skłania do integracji rodzin poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnoty i aktywizację osób starszych.

Nr konta: 97 1090 2590 0000 0001 2311 7053 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla dzieci

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie i przewlekle chorymi dziećmi. W ich własnych domach, bo to hospicjum domowe. Na całym Dolnym Śląsku, bo to hospicjum mobilne. Pracownicy i wolontariusze przenoszą to, co niezbędne z medycznego punktu widzenia w ciepłe domowe ściany. Zapewniają opiekę lekarską i pielęgniarską, psychologiczną, socjalną. Dbają o dni bez bólu i spełnianie marzeń, bo uśmiech też leczy.
POMÓŻ PÓKI JESTEM – to słowa, który można zobaczyć w oczach chorych dzieci. Słowa, których nie wypowiadają rodzice. Słowa, które nakazują dobrze wykorzystywać każdą chwilę. Nie zwlekaj, nie rozdrabniaj się, nie odkładaj. Działaj. Pomóż.
Opieka, którą zapewnia fundacja jest dla rodzin całkowicie bezpłatna. To możliwe głównie dzięki lokalnym darczyńcom. Z serca dziękujemy.

Nr konta: mBank 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Związek Harcerstwa Polskiego Oława

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

Nr konta: 49 1090 2428 0000 0006 1402 4397 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Fundacja Ewy Nawarol „My nie gryziemy”

Już od 5 lat pracujemy dla Was. Z myślą o bezpiecznym obcowaniu dzieci ze zwierzętami zajmujemy się edukacją. Świetnie znamy psi język i psią mowę ciała. Skutecznie uczymy tego, jak zachować się wobec psa, co zrobić kiedy pies zaatakuje. Doskonale wiemy, jak ważna jest profilaktyka i wiedza – dlatego się nią dzielimy. Wspieramy również ofiary pogryzień. Naszym ogromnym atutem jest multimedialna sala szkoleniowa na kółkach, interaktywne prezentacje, warsztaty i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia dla dzieci odbywają się na pokładzie legendarnej amerykańskiej ciężarówki Freightliner – dzieciaki są zachwycone. Docieramy do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych, od przedszkolaków po młodzież szkolną. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy aż 21 tyś. dzieci i dorosłych. Wierzymy, że dzięki nam liczba pogryzień spadnie. Potrzebujemy Twojego wsparcia aby dotrzeć do jak największej liczby dzieci w Polsce. A Twoje dziecko odbyło już takie szkolenie?

Nr konta: mBank 79 1140 2017 0000 4102 1301 8035 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Schronisko dla zwierząt w Oławie

Naszym celem jest ograniczenie populacji psów i kotów na tyle aby zwierzaki stały się dobrem luksusowym, o które trzeba się postarać. Z psami wychodzi nam lepiej (dzięki ustawie o ochronie zwierząt zakazującej handel psami bez zarejestrowanej hodowli). Naszym marzeniem jest aby zniknęły psy na łańcuchach w ogóle a każdy pies stając się bezdomnym miał realne szanse na dom.

Nr konta: 73 1090 2428 0000 0001 2971 0143 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Stowarzyszenie „Pomoc” przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowym Szpitala w Oławie

Celem Stowarzyszenia jest poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji chorych. Starają się minimalizować stresy i uciążliwości związane z pobytem w szpitalu oraz doposażać oddział poł.-gin. w niezbędne leki i sprzęt.
Propagują i wdrażają postępowe idee i osiągnięcia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorych. Uczą wrażliwości społecznej do działania na rzecz ludzi chorych.

Nr konta: 78 9585 0007 0010 0004 0203 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Powiatowy Oddział w Oławie

Jesteśmy ruchem społecznym działającym na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans życiowych.
Zrzeszamy się w Kołach TPD przy placówkach oświatowych i organizacjach. Organizujemy i dofinansowujemy dla naszych podopiecznych różne formy wypoczynku: wycieczki, wyjazdy edukacyjne, półkolonie, kolonie, obozy. Pomagamy w trudnych sytuacjach opłacając obiady, zakup leków, potrzebnego sprzętu medycznego. Wyposażamy w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne szkoły, świetlice. Otaczamy patronatem wydarzenia z udziałem dzieci niepełnosprawnych. Co roku w naszych Kołach zdobywamy serca ludzi, którzy wpłacając 1 % na rzecz naszego stowarzyszenia pomagają dzieciom i ich rodzinom.

Nr konta: 22 9585 0007 0010 0022 2675 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Posługa wolontariuszy i pracowników Caritas niejednokrotnie jest dosłownym wypełnieniem Chrystusowych słów: „Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony a daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzialiście mnie” (por. Mt 25,34-35). Prowadzenie jadłodajni, program dożywiania, paczki żywnościowe i szereg akcji skierowanych jest wprost na przekazanie żywności tym, którzy wiedzą, czym jest głód. Zaskakujące są dane publikowane przez GUS, które wskazują, że w 2013 roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa żyło 7,4% Polaków czyli 2,8 mln osób. Jeszcze bardziej może zaskakiwać zagrożenie skrajnym ubóstwem dzieci i młodzieży szkolnej, które oscyluje wokół 10 %. Wyjście naprzeciw tej sytuacji jest wyzwaniem podejmowanym przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W pierwszym rzędzie udzielana jest doraźna pomoc w postaci paczek żywnościowych, przekazywanej odzieży czy wydawanych obiadów. w. Posługa w obszarach skrajnej nędzy, wśród osób bezdomnych, tylko z wielkim trudem jest w stanie wyjść poza ramy tej doraźności. Wolontariusze i pracownicy Caritas często napotykają opór osób, które nie chcą podejmować prób przezwyciężenia swojego położenia Prowadzenie łaźni i magazynu odzieży jest szansą na osobiste spotkanie z człowiekiem odrzuconym czy bezradnym. Dobre słowo, miły gest, a nawet ostra reprymenda stają się czasem początkiem zmiany, odzyskiwaniem wiary w siebie i próbą podjęcia na nowo walki z przeciwnościami losu. Pomoc udzielaną przez Caritas można próbować wyrazić również w liczbach. Ponad cztery tysiące ton żywności rozdano w ramach programu dożywiania najuboższej ludności Unii Europejskiej, corocznie jadłodajnie wydawały do 242 tys. posiłków, z łaźni skorzystano 80 tys. razy, w ramach akcji embargo przekazano ponad 20 ton jabłek i 21 ton marchewek, których nie udało się sprzedać rolnikom. Jednocześnie dzieła podejmowane przez Caritas mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem biedy i wykluczenia. Dzięki szerokiej sieci Parafialnych Zespołów Caritas przekazywana przez nie pomoc trafia do ubogich, którzy nie potrafią nawet o nią prosić. Bezpośrednie zetknięcie się z ubóstwem czy spotkanie z człowiekiem bezdomnym potrafi zmienić sposób postrzegania własnego życia i przewartościować świat, w którym się trwa. Do ofiarnej służby wobec bliźniego z niezwykłą mocą powinno przynaglać zapewnienie Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

Nr konta: 77 1020 5242 0000 2902 0029 1674 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” jest organizacją kobiecą, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Działamy na rzecz ratowania zdrowia i życia kobiet, propagujemy zdrowy styl życia i bezpłatne badania profilaktyczne na wczesną wykrywalność choroby raka piersi.

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” aktywnie pomaga kobietom po przeprowadzonej operacji amputacji piersi. Wspieramy Panie tworząc tzw. grupy wsparcia, prowadząc zajęcia z diabetykiem i psychologiem.

Od 3 lat Stowarzyszenie wraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii organizuje „Marsz Różowej Wstążki” w miesiącu październiku, który jest symbolem „miesiąca walki z rakiem piersi”. W jeden dzień tygodnia, najczęściej w sobotę, ulicami największych miast w Polsce i na Świecie maszerują ludzie, którzy łączą się w nadziei, chcąc zamanifestować swoją solidarność z tymi wszystkimi, którzy przeszli przez trudy choroby nowotworowej oraz z ich rodzinami.

Akcja ta ma także uzmysłowić, jakim wielkim zagrożeniem w XXI wieku są choroby nowotworowe. To właśnie nowotwory złośliwe są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów i stanowią ponad 30% wszystkich zgonów – po chorobach serca i naczyń.

Przejść chorobę nowotworową jest bardzo ciężko, ale w tych trudnych chwilach jest bardzo ważna pomocna dłoń najbliższego otoczenia. Z nami pokonasz trudności, smutne chwile odejdą w niepamięć, na nowo odnajdziesz się w życiu, przekazując innym doświadczenia.

Nr konta: 18 9585 0007 0010 0100 1108 0001 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”Fundacja Patron

Fundacja Patron to organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Powstała w 2016 r. w Oławie.

Jej nadrzędnym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz budowa więzi międzypokoleniowych. Dzieci i młodzież wymagają wsparcia nie tylko w przypadku gdy dotyka ich ciężka choroba. Często ich trudna sytuacja życiowa lub rodzinna jest przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa czy wchodzenia w konflikty z prawem.

Nasza Fundacja pomaga przezwyciężać te podziały i umożliwia rozbudzanie kreatywności, samorozwoju i przedsiębiorczości młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Fundacja prowadzi również działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Od kilku miesięcy współorganizujemy min. bezpłatne WARSZTATY FOTOGRAFICZNE ,,FOTOGRAFIA W PUDEŁKU” , wspieramy działalność młodzieży i dorosłych skupionych wokół projektu NON PROFIT – Nastogadka.eu.

Link do wydarzenia: http://nastogadka.eu/warsztaty-fotograficzne/

Nr konta: 53 9585 0007 2004 0000 2263 0002 z dopiskiem „darowizna Rajd Koguta”


Share This