Regulamin rajdu

1. Charakter i cel Rajdu Koguta

 1. Organizatorem Rajdu Koguta jest zabytkowe.com przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Centrum Sztuki w Oławie.
 2. Rajd ma charakter charytatywny i krajoznawczy.
 3. Nadrzędnym celem jest zebranie środków finansowych, które w 100% zostaną wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego ze szczególnym wskazaniem na organizacje działające na rzecz dzieci wskazane/wymienione na stronie internetowej www.zabytkowe.com.pl, przez organizatora.
 4. Organizator rajdu nie przyjmuje żadnych wpłat.
 5. Wpłaty pieniędzy dokonywane będą przez uczestników bezpośrednio na konta Organizacji Pożytku Publicznego podane na stronie www.zabytkowe.com.pl
 6. Podrzędne cele rajdu to:
  • propagowanie dawnej motoryzacji,
  • propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drogach,
  • integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. Termin i trasa rajdu

 1. Start imprezy nastąpi 20.06.2019 z Oławy o godzinie 12:30 na Miasteczku Ruchu w Oławie przy ul. 11 listopada.
 2. Zakończenie rajdu nastąpi 23.06.2019.
 3. Rajd składa się z 4 całodniowych etapów
 4. 1. Oława – Boszkowo, 2. Boszkowo – Karpacz, 3. Karpacz – Nysa, 4. Nysa – Oława
 5. Nie ma możliwości rozpoczęcia rajdu z innego miejsca niż start, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Organizatorem. Uczestnicy na starcie po okazaniu zgodnego z tym regulaminem pojazdu oraz po okazaniu dowodów wpłat na OPP, otrzymają pakiet startowy zawierający również numery startowe.
 6. Trasa rajdu jest wytyczona, obowiązkowy jest przejazd przez wyznaczone punkty, oraz wykonanie określonych zadań.

3. Warunki uczestnictwa w rajdzie

 1. Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 19.06.2019 wyśle formularz zgłoszeniowy, spełnia warunki regulaminu i zostanie przyjęty przez Organizatorów.
 2. W rajdzie mogą wziąć udział pojazdy polskie wyprodukowane w epoce PRL i bloku wschodniego oraz wszystkie pozostałe pojazdy do roku 1992.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia w rajdzie pojazdu innego niż w/w, ze względu na ogólnie pojęte dobro rajdu (np. cele PR -owe) a w razie niejasności, organizator ma decydujący głos w sprawie dopuszczenia lub nie, pojazdu w rajdzie.
 4. Każda załoga aut zobowiązana jest do wpłaty minimum 300PLN, natomiast motocykli 150PLN na konto OŁAWSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
  Konto 90 9585 0007 3004 0000 2238 0001 Tytułem: III Rajd Koguta. Zebrane środki zostaną równo podzielone i w 100% przekazane na Organizacje Pożytku Publicznego z naszego powiatu.
 5. Każda załoga otrzyma:
  • oficjalną koszulkę Rajdu Koguta 2019,
  • dyplom ukończenia rajdu,
  • paszport rajdu z zadaniami i opisem trasy,
  • komplet naklejek startowych,
  • statuetkę/medal.

  Ekipy, które wykonają wszystkie zadania przygotowane przez organizatorów otrzymają medale i dodatkowe nagrody niespodzianki.

 6. Obowiązkowe jest posiadanie dla kierowcy/ów ważnego ubezpieczenia OC i NW.
 7. Każda załoga zobowiązana jest wybrać kapitana, który będzie ją reprezentował.
 8. Pojazdy muszą mieć ważne wszystkie dokumenty potrzebne do poruszania się po drogach publicznych.
 9. Wpłaty na OPP są bezzwrotne.
 10. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Oławski Rajd Koguta i Oławski Zlotu Pojazdów Zabytkowych w celu promocji imprezy.
 11. Dowody wpłat na OPP należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 19.06.2019 lub w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z Organizatorem, okazać podczas rejestracji przed startem.

4. Noclegi

 1. Uczestnicy rajdu nie są zobowiązani do noclegów w proponowanych przez Organizatora miejscach. Każda załoga może wybrać dla siebie miejsce noclegu.
 2. Wszelkie koszty związane z noclegami, parkingami itd. pokrywają indywidualnie uczestnicy imprezy.

5. Numery startowe i naklejki reklamowe

 1. Numery startowe i naklejki RK załogi otrzymują w pakiecie startowym i należy je umieścić na przednich drzwiach pojazdów oraz na górnym pasku szyby przedniej i tylnej w/g wskazań Organizatora.
 2. Naklejki swoich darczyńców/sponsorów/partnerów, załogi organizują we własnym zakresie.

6. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Wysyłając zgłoszenie do Rajdu Koguta, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
 3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.
 2. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.
 3. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne (np. uporczywe zakłócanie ciszy nocnej obowiązującej na miejscach noclegowych itd.) będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest zarówno Organizator rajdu.
 4. Za poszczególne załogi odpowiada kapitan.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawanie instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, jak również do zmiany trasy/daty/mety rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów bezpieczeństwa uczestników.
 6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia uczestnika bądź do jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Share This