Regulamin rajdu

1. Charakter i cel Rajdu Koguta

 1. Rajd ma charakter charytatywny i krajoznawczy.
 2. Nadrzędnym celem jest zebranie środków finansowych, które w 100% zostaną wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego ze szczególnym wskazaniem na organizacje działające na rzecz dzieci wskazane/wymienione fanpage https://www.facebook.com/PojazdyZabytkoweOlawa/ przez organizatora.
 3. Organizator rajdu nie przyjmuje żadnych wpłat.
 4. Wpłaty pieniędzy dokonywane będą przez uczestników bezpośrednio na starcie do specjalnie przygotowanej puszki bez wychodzenia uczestników z aut bądź na konto 90 9585 0007 3004 0000 2238 0001 tytułem IV Rajd Koguta
 5. Podrzędne cele rajdu to:
  • propagowanie dawnej motoryzacji,
  • propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drogach,
  • integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. Termin i trasa rajdu

 1. Start imprezy nastąpi 11.06.2020 z Oławy od godzinie 12:00 do 15:00 przy Studio Reklamy Wena.
 2. Zakończenie rajdu nastąpi 13.06.2020 od 15:00 do 20:00 na plaży w Mielnie
 3. Rajd składa się z 1 etapu przejechania trasy Oława – Leszno – Poznań- Szczecinek – Koszalin – Mielno
 4. Nie ma możliwości rozpoczęcia rajdu z innego miejsca niż start, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Organizatorem. Uczestnicy na starcie otrzymają pakiet startowy zawierający również numery startowe.
 5. Trasa rajdu jest wytyczona, obowiązkowy jest przejazd przez wyznaczone punkty, oraz wykonanie określonych zadań.

3. Warunki uczestnictwa w rajdzie

 1. Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 10.06.2020 wyśle formularz zgłoszeniowy na maila zabytkowe@wenareklamy.pl, spełnia warunki regulaminu i zostanie przyjęty przez Organizatorów. Jest to I etap rejestracji.
 2. W rajdzie może wziąć udział każdy sprawny pojazd bez ograniczeń wiekowych.
 3. II etap rejestracji odbędzie się na starcie 11.06.2020 bez wychodzenia uczestników z aut z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Każda ekipa otrzyma wiadomości z konkretną godziną, o której będzie mogła startować.
 4. Każda załoga otrzyma na starcie:
  • ulotkę rajdu z zadaniami i opisem trasy,
  • komplet naklejek startowych.

  Obowiązkowe jest posiadanie dla kierowcy/ów ważnego ubezpieczenia OC i NW.

 5. Każda załoga zobowiązana jest wybrać kapitana, który będzie ją reprezentował.
 6. Pojazdy muszą mieć ważne wszystkie dokumenty potrzebne do poruszania się po drogach publicznych.
 7. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Oławski Rajd Koguta w celu promocji imprezy.
 8. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Oławski Rajd Koguta i Oławski Zlotu Pojazdów Zabytkowych w celu promocji imprezy.
 9. Organizator nie planuje i nie będzie organizować wspólnych biesiad i zgromadzeń podczas trwania całego rajdu.
 10. Meta rajdu i rozdanie dyplomów odbędzie się w wyznaczonym miejscu na plaży w Mielnie 13.06.2020 w godzinach 15-20 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących w tym zakresie wytycznych GIS związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

4. Noclegi

 1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są na własną rękę szukania miejsc noclegowych.
 2. Wszelkie koszty związane z noclegami, parkingami itd. pokrywają indywidualnie uczestnicy imprezy.

5. Numery startowe i naklejki reklamowe

 1. Numery startowe i naklejki załogi otrzymują w pakiecie startowym i należy je umieścić na przednich drzwiach pojazdów oraz na górnym pasku szyby przedniej i tylnej w/g wskazań Organizatora.

6. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Wysyłając zgłoszenie do Rajdu Koguta, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
 3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.
 4. Każdy uczestnik ( kierowca pojazdu jak i wszyscy pasażerowie ) zobowiązany jest do posiadania osłon ust i nosa, rękawiczek i płynów/żeli do dezynfekcji.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.
 2. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.
 3. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne (np. uporczywe zakłócanie ciszy nocnej obowiązującej na miejscach noclegowych itd.) będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest zarówno Organizator rajdu.
 4. Za poszczególne załogi odpowiada kapitan.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawanie instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, jak również do zmiany trasy/daty/mety rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów bezpieczeństwa uczestników.
 6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia uczestnika bądź do jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Share This