REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ POD NAZWĄ
,,OŁAWSKA SYRENKA”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria prowadzona jest pod nazwą ,,,OŁAWSKA SYRENKA” (dalej „Loteria”)

2. Organizator loterii fantowej

Organizatorem loterii jest Tomasz Jurczak zam. w Oławie zwany dalej „Organizatorem”.

3. Zasięg akcji fantowej
Loteria ma charakter lokalny, zostanie zorganizowana na obszarze miasta Oława (województwo dolnośląskie), na terenie plenerowej imprezy masowej Święto Miasta – Dni Koguta podczas Oławskiego Zlotu Zabytkowych Pojazdów w dniu 19 czerwca 2016r.

4. Czas trwania loterii fantowej:

Loteria rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2016r. od godziny 09.00 i trwać będzie do godziny 16.00 dnia 19 czerwca 2016r. Podczas trwania akcji odbędzie się losowanie nagród w dniu 19 czerwca 2016 r.

5. Udział w akcji fantowej – wartość losów

Udział w Loterii jest odpłatny w postaci zakupu losu o wartości 10 zł. (słownie dziesięć złotych).


6. Uczestnicy akcji fantowej

6.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych.


7.Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

8. W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, a także pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Sponsora nagród włącznie ze stoiskami tymczasowymi oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym także pracownicy ochrony imprezy. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
8.1. Uczestnicy Loterii poprzez zakup losu deklarują, że zapoznali się i zaakceptowali warunki regulaminu oraz wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia urządzanej Loterii. Dane osobowe Uczestników Loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r Nr.101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania Laureatów.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

9. Warunki wzięcia udziału :
9.1. Dokonanie zakupu losu loteryjnego (dziesięć złotych brutto) płatne gotówka w okresie od 1 czerwca 2016r. od godziny 10.00 do dnia 19 czerwca 2016r. do godz. 16.00 z nadanym numerem upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej oraz nagód dodatkowych.
9.2. Wypełnienie kuponu loteryjnego poprzez wpisanie swoich danych imię, nazwisko, adres zameldowania: ulicę, numer domu i mieszkania, nazwę miejscowości, numer telefon oraz adres e-mail (jeżeli Uczestnik go posiada) oraz podpisać oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Loterii o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Loterii. Wypełniając kupon, akceptuję warunki regulaminu Loterii ,,OŁAWSKA SYRENKA. Kupony powinny być czytelnie podpisane. Adres zameldowania musi być zgodny z adresem w dowodzie tożsamości Uczestnika Loterii.
9.3. Kupon lub kupony loteryjne należy wrzucać w terminie do 17.06.2016r. do urn zlokalizowanych w miejscach:

– Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA ul. Młyńskiej , Oława

– Studio Reklamy Wena, ul. Kutrowskiego 54, Oława

– Browar PROBUS, ul. Młyńska 16, Oława

– Centrum Odnowy Biologcznej „Wellness”, ul. Sienkiewicza 8, Oława

– Biblioteka Miejska, ul. Rynek 1, Oława

bądź do urny umieszczonej w wyznaczonym i wyraźnie oznakowanym PUNKCIE OBSŁUGI LOTERII ,,OŁAWSKA SYRENKA” w pobliżu sceny w dniu 19 czerwca 2016r. do godziny 16.00.
9.4. Każdy wydany kupon ma nadany numer, co będzie kontrolowane przez obsługę Punktu Obsługi Loterii.
9.5. Kupony biorą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2016r. podczas imprezy promocyjnej miasta „DNI KOGUTA” o godz. 17.00.
9.6. Należy zachować dowód zakupu kuponu (potwierdzenie wpłaty, przelewu) do okazania przy odbiorze nagrody.
9.7.  Wymagana jest osobista obecność podczas losowania.
9.8. Udział w losowaniu biorą jedynie oryginalne kupony loteryjne. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. Jeżeli w losowaniach zostanie wylosowany Kupon loteryjny podrobiony, przerobiony zniszczony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający weryfikację jego autentyczności losowanie zostanie powtórzone do momentu wylosowania Kuponu loteryjnego poprawnie wypełnionego. Kupony loteryjne wypełnione w sposób nieczytelny lub niekompletny są nieważne i tym  samym nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. Jeżeli w losowaniu zostanie wylosowany kupon wypełniony w sposób nieczytelny lub niekompletny, losowanie zostanie powtórzone do momentu wylosowania kuponu poprawnie  oraz kompletnie wypełnionego. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu loteryjnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

10. Losowanie nagrody głównej.

10.1. W czasie trwania Loterii będzie przeprowadzane losowanie nagrody głównej i nagród dodatkowych, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016r. podczas trwania imprezy promocyjnej miasta o godz. 17.00.
10.2. W losowaniu w dniu 19 czerwca 2016r., wezmą udział Kupony wrzucone do urn do dnia 17 czerwca 2016r. oraz w dniu 19 czerwca 2016r. w godzinach 10.00 do godz. 16.00. Po losowaniu wszystkie kupony znajdujące się w urnie zostaną zabrane i zabezpieczone przez Komisję Nadzorującą Loterię.
10.3.  Obecność uczestników loterii podczas losowania nagród w dniu 19 czerwca 2016 r. jest obowiązkowa. Uczestnicy mają obowiązek posiadania dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu kuponu (potwierdzenie wpłaty).
10.4.  Losowanie nagrody głównej – samochodu Syrenka rocznik 1979 oraz nagród dodatkowych odbędzie się poprzez wylosowanie losu loteryjnego z urny znajdującej się na terenie imprezy masowej „DNI KOGUTA” na scenie głównej (teren rekreacyjny tzw. Miasteczko)
10.5.  Osobą losującą będzie prezenter – konferansjer prowadzący zlot oraz osoba nadzorująca przebieg losowana. Zweryfikowany kupon zostanie trzykrotnie odczytany (imię, nazwisko, adres zamieszkania) przez członka komisji nadzorującej losowanie. W przypadku nie zgłoszenia się osoby, po upływie 5 minut dane z kuponu zostaną odczytane ostatni raz. Jeśli odczytywana osoba nadal się nie zgłosi, losowanie zostanie powtórzone i kontynuowane do skutku, aż do wylosowania wszystkich nagród przewidzianych w Regulaminie dla danego losowania.
10.6. W sytuacji, kiedy losowanie nie będzie skuteczne, tzn. do godziny 18.00 w dniu losowania nie zostanie wyłoniony laureat wówczas nagroda z danego losowania przechodzi na  rzecz Organizatora.
10.7. Po przeprowadzeniu losowania Komisja zweryfikuje prawidłowość wypełnienia kuponu loteryjnego zgodnie z niniejszym regulaminem (pkt. 9.8). Kupon nie spełniający warunków Regulaminu zostanie odrzucony, a w jego miejsce zostanie wylosowany kupon, który spełnia warunki Regulaminu.
10.8. Komisja zweryfikuje również czy Uczestnik, którego kupon wylosowano posiada dowód zakupu (zgodnie z pkt 9.6 regulaminu) oraz czy spełnia on wymogi pkt 9 regulaminu. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów zostanie wylosowany kolejny kupon.


11. NAGRODY

11.1. NAGRODA GŁÓWNA:

– SAMOCHÓD ZABYTKOWY – SYRENKA rocznik 1979

– SAMOCHÓD ZABYTKOWY – Fiat 126

– MOTOR

11.2. NAGRODY DODATKOWE:

– Godzinny przelot helikopterem na miastem Wrocław w ustalonym dniu (termin do końca 2016r)

– TEATR – SCENA ATM – 3 dwuosobowe zaproszenie. Spektakl do ustalenia

– HALA STULECIA- karnety do Centrum Poznawczego – 6 ZAPROSZEŃ

– 4 bilety kategorii A na koncert Davida Gilmoura (Pink Floyd) – 25.06.2016 Wrocław

2 dniowa wycieczka do Pragi dla dwóch osób ufundowana przez Biuro Podróży Marion

Karta podarunkowa o wartości 500zł ufundowana przez Travelplanet.pl

Pralka Electrolux


OGŁOSZENIE WYNIKÓW i WYDANIE NAGRÓD

13. Wyniki loterii fantowej

13.1. Laureat nagrody wytypowany drogą losowania zostanie powiadomiony o wygranej w chwili ogłoszenia wyników losowania.
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Loterii błędnych danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresowych.
13.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników.
13.4. Dochód ze sprzedaży kuponów loteryjnych zostanie przekazany na cel charytatywny – wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na rzecz dzieci i osób potrzebujących i innych, co będzie stanowić łącznie 100% zebranej kwoty.

ODBIÓR NAGRÓD

14. Wydanie nagród

14.1. Wydanie nagrody odbędzie się bezpośrednio po losowaniu  i ostatecznie zakończy się do godz. 18.00. Uczestnik, który był obecny podczas losowania, ale nie zdążył odebrać nagrody po losowaniu będzie mógł odebrać nagrodę  w Oławie, ul. Kutrowskiego 54 w ciągu 21 dni po dniu  losowania. Po tym terminie Laureat losowania traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji organizatora. Laureaci zobowiązani są do okazania dowodu zakupu, na który został wydany kupon loteryjny. Odbiór nagrody przez laureata uzależniony jest od przedłożenia dokumentu tożsamości stwierdzającego tożsamość osoby odbierającej nagrodę. Nagrody można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się uwierzytelnionym notarialnie pełnomocnictwem udzielonym przez Laureata Loterii. Przy odbiorze nagrody uczestnik pisemnie potwierdza jej odbiór.


NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII FANTOWEJ

15. Wewnętrzna Komisja Nadzoru

15.1 Organizator powoła Wewnętrzną Komisję Nadzoru czuwającą nad prawidłowością przeprowadzania losowań, zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji będą wchodzić trzy osoby.
15.2 Komisja sporządzi protokół z losowania oraz protokół końcowy loterii.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

16. Postępowanie reklamacyjne

16.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią – począwszy od daty rozpoczęcia Loterii  tj od dnia 1 czerwca 2016 r. jednak najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Tomasz Jurczak, ul.Kutrowskiego 54 , 55-200 Oława z dopiskiem „Reklamacja Loterii”. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych. Roszczenie składa się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Reklamacja powinna zawierać również przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacje, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2016r. r. nie będą rozpatrywane.
16.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego regulaminu. O wyniku reklamacji  Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31.07.2016r. (data nadania)
16.3 Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

17. Przedawnienie roszczeń

17.1 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
17.3  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora Loterii.

18. Postanowienia końcowe

18.1 Regulamin Loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora – ul.Kutrowskiego 54, 55-200 Oława oraz na stronie www.zabytkowe.com.pl na profilu Facebook www.facebook.com/PojazdyZabytkoweOlawa
18.2 Zgłoszenie udziału w Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
regulaminu w całości, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak  również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
18.3 Materiały reklamowe Loterii mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą                moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
18.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
18.5 W wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu koncesyjnego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
18.6 Informacje o Loterii, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są przez cały okres trwania Loterii na stronach internetowych www.zabytkowe.com.pl