REGULAMIN VI ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W OŁAWIE

24 CZERWCA 2018

1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem zlotu jest zabytkowe.com przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Centrum Sztuki w Oławie.

3. Zlot jest częścią Dni Koguta, który odbędzie się 24 czerwca 2018, Miasteczko Ruchu, przy ul. 11 Listopada w Oławie.

4. Zlot ma charakter zamknięty, co oznacza że na plac mogą wjeżdżać tylko samochody grupy aut zabytkowych, bądź samochody organizatorów i służb ratowniczych (tzw. pojazdy upoważnione)

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie zlotu (tzw. Miasteczko Ruchu w Oławie) Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych..

8. Rejestracja pojazdów odbywać się będzie do dnia 22.06.2018 przez stronę internetową zabytkowe.com.pl

9. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

10. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.

11. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

12. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, osób postronnych, jak i zwiedzających, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie) naturalnego w miejscu trwania zlotu.

13. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.

14. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu.

15. Po godz. 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz uruchamiania pojazdów (za wyjątkiem opuszczenia terenu zlotu lub wjazdu na teren zlotu). Niedostosowanie się do tego przepisu wiąże się z konsekwencjami zawartymi w pkt.4.

16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

17. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

d) posiadające samochody zarejestrowane powyżej 1991 roku z wykluczeniem aut z okresu PRL-u, które mogą wjechać na Zlot bez ograniczeń wiekowych.

18. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.

19. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

20. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

21. Na ternie Zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego

22. Miejsca parkingowe dla osób zwiedzających będą wyznaczone I podane do informacji publicznej. Za niedostosowanie się do niech będzie skutkowało otrzymanie mandatu ze strony służb porządkowych.

23. Regulamin Zlotu łączy się z ogólnym Regulaminem Dni Koguta, które odbywają się na Miasteczku Ruchu, przy ul. 11 Listopada w Oławie w dniach 23-24 czerwca 2018r.

24. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.

25. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

26. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

27. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

Niniejszy regulamin (zwany powyżej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami.., (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Share This