REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

VIII ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W OŁAWIE

23 CZERWCA 2019

1. Wjazd na teren zlotu ( teren imprezy masowej ) oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem imprezy masowej – zlotu jest Studio Reklamy WENA, Centrum Sztuki w Oławie i Urząd Miejski.

3. Zlot jest częścią imprezy masowej Dni Koguta i odbędzie się 23 czerwca 2019, Miasteczko Ruchu, przy ul. 11 Listopada w Oławie.

4. Zlot ma charakter imprezy masowej zamkniętej, co oznacza że na teren imprezy masowej mogą wjeżdżać tylko samochody grupy aut zabytkowych, bądź samochody organizatorów i służb ratowniczych (tzw. pojazdy upoważnione).

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy masowej będą przebywały na terenie zlotu (tzw. Miasteczko Ruchu w Oławie). Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy masowej. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów wcześniej nie przewidzianych.

8. Rejestracja pojazdów odbywać się będzie do 21.06.2018 przez stronę internetową www.zabytkowe.com.pl

9. Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo do sprawdzania aut w celu wyeliminowania przewiezienia na teren imprezy masowej rzeczy zabronionych ( np. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu np. metalowych prętów, rurek, noży itp. ). W przypadku odmowy poddania się tej czynności kierowcy tych aut nie bedą wpuszczeni na teren imprezy masowej.

10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.

11. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy masowej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

12. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.

13. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, osób postronnych, jak i zwiedzających, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie) naturalnego w miejscu trwania zlotu.

15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.

16. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu.

17. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

18. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

19. Wszystkie samochody zaparkowane przed dniem imprezy oraz w czasie jej trwania, nieposiadające właściwej przepustki zezwalajacej na wjazd, jak i postój podczas Zlotu oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach niedozwolonych będą odholowane na na koszt właściciela.

20. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren imprezy masowej ( zlotu ) oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

d) posiadające samochody zarejestrowane powyżej 1992roku z wykluczeniem aut z okresu PRL-u, które mogą wjechać na Zlot bez ograniczeń wiekowych.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

21. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.

22. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

23. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

24. Na ternie Zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego

25. Regulamin Zlotu łączy się z ogólnym Regulaminem Dni Koguta, które odbywają się na Miasteczku Ruchu, przy ul. 11 Listopada w Oławie w dniach 22-23 czerwca 2019r.

26. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.

27. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

28. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

29. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

30. Wprowadza się całkowity zakaz grillowania na terenie imprezy. Nie dostosowanie się do zakazu, będzie skutkowało wyproszeniem oraz będzie skutkowało otrzymanie mandatu ze strony służb porządkowych.

31. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscem wskazanym przez Organizatora imprezy masowej. Teren ten zostanie ogrodzony i wskazany jako „Ogródek piwny”.

32. każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do poinformowania Organizatora lub służby porządkowe i informacyjne o zauważeniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia np. o zauważonym pożarze.

33. Niniejszy regulamin (zwany powyżej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami.., (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Wjazd na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.