Regulamin rajdu

1. Charakter i cel Rajdu Koguta

 1. Rajd ma charakter charytatywny i krajoznawczy.
 2. Nie spełnia znamion imprezy masowej.
 3. Nadrzędnym celem jest zebranie środków finansowych, które w 100% zostaną wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego ze szczególnym wskazaniem na organizacje działające na rzecz dzieci wskazane/wymienione na fanpage’u https://www.facebook.com/PojazdyZabytkoweOlawa/ przez organizatora.
 4. Podrzędne cele rajdu to:
  • propagowanie dawnej motoryzacji,
  • propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drogach,
  • integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. Termin i trasa rajdu

 1. Start imprezy nastąpi 16.06.2022 z Oławy od godziny 8:00 przy Studio Reklamy Wena ul. Kutrowskiego 54, 55-200 Oława.
 2. Zakończenie Rajdu odbędzie się w Giżycku 18.06.2022 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących w tym zakresie wytycznych GIS związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.
 3. Nie ma możliwości rozpoczęcia rajdu z innego miejsca niż start, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Organizatorem. Uczestnicy na starcie otrzymają pakiet startowy zawierający również numery startowe.
 4. Trasa rajdu jest wytyczona, obowiązkowy jest przejazd przez wyznaczone punkty, oraz wykonanie określonych zadań.

3. Warunki uczestnictwa w rajdzie

 1. Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 10.06.2022 zarejestruje się na stronie www.zabytkowe.com.pl/rajd-koguta/rejestracja/ oraz spełni warunki regulaminu i zostanie przyjęty przez Organizatorów. Jest to I etap rejestracji.
 2. W rajdzie mogą wziąć udział pojazdy wyprodukowane w Polsce lub w bloku wschodnim, które mają min. 15 lat oraz wszystkie pozostałe pojazdy wyprodukowane do roku 1994.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia w rajdzie pojazdu innego niż w/w, ze względu na ogólnie pojęte dobro rajdu (np. cele PR -owe) a w razie niejasności, organizator ma decydujący głos w sprawie dopuszczenia lub nie, pojazdu w rajdzie.
 4. Załoga każdego auta zobowiązana jest do wpłaty minimum 600 PLN, natomiast motocykliści 200 PLN, rowerzyści 50 PLN na konto OŁAWSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH nr 90 9585 0007 3004 0000 2238 0001 Tytułem: VI Rajd Koguta. Zebrane środki zostaną podzielone i przekazane na cele charytatywne.
 5. II etap rejestracji odbędzie się na starcie 16.06.2022 bez wychodzenia uczestników z aut z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Każda ekipa otrzyma wiadomość z konkretną godziną, o której będzie mogła startować.
 6. Każda załoga otrzyma na starcie:
  • ulotkę rajdu z zadaniami i opisem trasy,
  • komplet naklejek startowych.
  • materiały marketingowe
 7. Każda załoga zobowiązana jest wybrać kapitana, który będzie ją reprezentował.
 8. Pojazdy muszą mieć ważne wszystkie dokumenty potrzebne do poruszania się po drogach publicznych.
 9. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Charytatywny Rajd Koguta w celu jej promocji.

4. Noclegi

 1. Uczestnicy Rajdu we własnym zakresie organizują sobie miejsca noclegowe.
 2. Wszelkie koszty związane z noclegami, parkingami itd. pokrywają indywidualnie uczestnicy imprezy.

5. Numery startowe i naklejki reklamowe

 1. Numery startowe i naklejki załogi otrzymują w pakiecie startowym i należy je umieścić na przednich drzwiach pojazdów oraz na górnym pasku szyby przedniej i tylnej w/g wskazań Organizatora. Motocykliści i rowerzyści oklejają materiały według uznania.

6. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Wysyłając zgłoszenie do VI Rajdu Koguta, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
 3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.
 4. Każdy uczestnik (kierowca pojazdu jak i wszyscy pasażerowie) zobowiązany jest do posiadania osłon ust i nosa, rękawiczek i płynów/żeli do dezynfekcji wg aktualnych zaleceń GIS

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.
 2. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.
 3. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne (np. uporczywe zakłócanie ciszy nocnej obowiązującej na miejscach noclegowych itd.) będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest Organizator rajdu.
 4. Za poszczególną załogę odpowiada kapitan.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawanie instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, jak również do zmiany trasy/daty/mety rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów bezpieczeństwa uczestników.
 6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby/załogi z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia uczestnika do jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Share This