1. Charakter i cel Rajdu Koguta

 1. Rajd ma charakter charytatywny i krajoznawczo – rodzinny.

 2. Organizatorem rajdu jest Fundacja Muzeum Motoryzacji w Oławie z siedzibą przy ul. Zielnej 1, 55-200 Oława, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000972830, REGON 522076163, NIP 9121937101 (dalej jako: Organizator)
 3. Nie spełnia znamion imprezy masowej.

 4. Nadrzędnym celem jest zebranie środków finansowych, które w 100% zostaną wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego ze szczególnym wskazaniem na organizacje działające na rzecz dzieci wskazane/wymienione na fanpage’u https://www.facebook.com/PojazdyZabytkoweOlawa/ przez organizatora.

 5. Podrzędne cele rajdu to:

 • propagowanie dawnej motoryzacji,

 • propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drogach,

 • integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. Termin i trasa rajdu

 1. Start imprezy nastąpi 30.05.2024 z Oławy od godziny 8:00 przy Studio Reklamy Wena, ul. Kutrowskiego 54, 55-200 Oława.

 2. Zakończenie Rajdu odbędzie się w Mrągowie 01.06.2024 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących w tym zakresie wytycznych GIS związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

 3. Nie ma możliwości rozpoczęcia rajdu z innego miejsca niż start, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Organizatorem. Uczestnicy na starcie otrzymają pakiet startowy zawierający również numery startowe.

3. Warunki uczestnictwa w rajdzie

 1. Każda Ekipa zobowiązana jest do wyłonienia Kapitana, który będzie ją reprezentował podając swoje dane kontaktowe wymagane podczas rejestracji ekipy na Rajd Koguta 2024

 2. Kapitan zgłasza chęć uczestnictwa ekipy w rajdzie i od 01.02.2024 do 05.05.2024 zarejestruje ją na stronie www.zabytkowe.com.pl/rajd-koguta/rejestracja/ oraz spełni warunki regulaminu i zostanie przyjęty przez Organizatorów. Jest to I etap rejestracji.

 3. Ze względu na wprowadzony limit 2500 załóg organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji na Rajd Koguta 2024

 4. W rajdzie mogą wziąć udział pojazdy wyprodukowane w Polsce lub w bloku wschodnim, które mają min. 20 lat oraz wszystkie pozostałe pojazdy wyprodukowane do roku 1994.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia w rajdzie pojazdu innego niż w/w, ze względu na ogólnie pojęte dobro rajdu (np. cele PR -owe) a w razie niejasności, organizator ma decydujący głos w sprawie dopuszczenia lub nie, pojazdu w rajdzie.

 6. Załoga każdego samochodu zobowiązana jest do wpłaty minimum 1000 PLN, natomiast motocykliści, motorowerzyści, traktorzyści 500 PLN, rowerzyści 100 PLN na konto OŁAWSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH nr 90 9585 0007 3004 0000 2238 0001. Pełne uczestnictwo w Rajdzie Koguta zostanie potwierdzone meilowo po zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia i odpowiednich wpłat. Zebrane środki zostaną podzielone i przekazane na cele charytatywne.

 7. II etap rejestracji odbędzie się na starcie w dniu 30.05.2024. Każda ekipa otrzyma wiadomość meilowo z konkretną godziną, o której będzie mogła startować.

 8. Każda załoga otrzyma na starcie:

 • ulotkę rajdu z zadaniami i opisem trasy,

 • komplet naklejek startowych.

 • materiały marketingowe,

 1. W przypadku rezerwacji numeru, po zgłoszeniu na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i potwierdzeniu, załoga zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł, płatnej gotówką przy odbiorze pakietu startowego.

 2. Pojazdy muszą mieć ważne wszystkie dokumenty potrzebne do poruszania się po drogach publicznych.

 3. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Charytatywny Rajd Koguta w celu jej promocji.

4. Noclegi

 1. Uczestnicy Rajdu we własnym zakresie organizują sobie miejsca noclegowe.

 2. Wszelkie koszty związane z noclegami, parkingami itd. pokrywają indywidualnie uczestnicy imprezy.

5. Numery startowe i naklejki reklamowe

 1. Numery startowe i naklejki załogi otrzymują w pakiecie startowym i należy je umieścić na przednich drzwiach pojazdów. Motocykliści i rowerzyści oklejają materiały według uznania.

6. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Wysyłając zgłoszenie do VIII Rajdu Koguta, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.

 3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność, a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.

7. Każda Ekipa ma możliwość założenia indywidualnej wirtualnej skarbonki Siepomaga.pl, która zasili ogólne Konto Rajdu Koguta 2024.

1. Wejdź w załóż skarbonkę na stronie zabytkowe.com.pl, lub kampanię www.siepomaga.pl/rajd-koguta,.

2. Kliknij w przycisk “załóż skarbonkę”

3. Wybierz tło skarbonki (rekomendujemy tło z logo Rajdu Koguta)

4. Uzupełnij podstawowe informacje (nazwa ekipy, tytuł skarbonki, adres www…)

5. Dodaj opis (możesz dodać też swoje zdjęcia i materiały video)

6. Zbieraj i zachęcaj do wsparcia innych!

7. Udostępnij informacje o zbiórce w swoich mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok)

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.

 2. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników, a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.

 3. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne (np. uporczywe zakłócanie ciszy nocnej, obowiązującej na miejscach noclegowych itd.) będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest Organizator rajdu.

 4. Za poszczególną załogę odpowiada kapitan.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawanie instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, jak również do zmiany trasy/daty/mety rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów bezpieczeństwa uczestników.

 6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby/załogi z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia uczestnika do jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.